CENOVNICI GRČKA LETO 2020

U PRODAJI GRCKA LETO 2020 !

Turistička Agencija KOMPAS TOURISM & TRAVEL D.O.O. sa sedištem u Novom Sadu, ul. Bulevar Mihajla Pupina 15 posluje od 1965.godine, a od 1991. godine pod ovim imenom. U okviru Turističke Agencije KOMPAS TOURISM & TRAVEL-a,
posluje i poslovnica u Beogradu, ul. Braće Jugović 8.

KOMPAS TOURISM & TRAVEL D.O.O. je član svih domaćih i međunarodnih turističkih udruženja (IATA, YUTA, WATA, OCTOPUS, UFTAA).

O nama možemo slobodno da kažemo da iza nas stoji dugogodišnji rad i veliko iskustvo u poslovanju iz oblasti turizma, što garantuje kvalitet naših usluga. Svaka naša stranka mora biti u potpunosti zadovoljna pruženom uslugom i da o nama ponese najbolje utiske. Sa zadovoljstvom izlazimo u susret svim Vašim zahtevima i trudimo se da za sve Vaše želje i potrebe nađemo najbolju uslugu i najpovoljniju cenu.

LICENCA agencije Kompas Tourism & Travel:
OTP 452/2020 kategorija A25 KOMPAS tourism&travel d.o.o. za unutrašnji i međunarodni turizam,
21000 Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 15, tel. 021 522 528, Fax. 021 66 22 22 , e-mail: booking@kompasnovisad.com
Licenca OTP 352/2020 kategorija licence A35 PIB: 101698464, Matični broj: 8218838 , broj tekuceg racuna Credit Agricole 330- 15000011-05
Licenca Kompas Novi Sad Licenca je pravo korišćenja predmeta licence tokom određenog vremena. Postoje više vrsta licenci. Ugovorna licenca može biti isključiva ili neisključiva, prostorno ograničena ili prostorno neograničena. Neisključiva licenca je ona kojom je njen korisnik stekao pravo korišćenja predmeta licence, pri čemu je njen davalac zadržao pravo da, ili sam koristi predmet licence, ili to pravo ustupiti trećoj osobi ili osobama. Isključiva licenca mora biti ugovorena. Njen davalac ne može ni u kojem obliku da sam koristi predmet te licence, niti njegove pojedine delove, a takodje ne može ni da to poveri nekom drugom u granicama prostornog važenja date licence.

– OPŠTI USLOVI PUTOVANJA (u PDF).

– SUBAGENTI kompanije Kompas su turističke agencije – posrednici u organizaciji putovanja. Ugovorom o međusobnoj sadradnji KOMPAS i subagenti regulišu međusobna prava i obaveze u poslu. Ugovorom, KOMPAS uz nadoknadu, ustupa pravo na dalju prodaju svojih turističkih aranžmana, koje je objavio u svojim programima, WEB sajtu i sredstvima informisanja. Subagenti uzimaju u prodaju aranžmane KOMPAS-a i obavezuju se da će se u svemu pridržavati uslova i uputstava KOMPAS-a o čemu će obavestiti i krajnjeg kupca.
Ugovor možete preuzeti klikom na:

UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI

– Prema Zakonu o turizmu Organizator putovanja KOMPAS tourism&travel poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete , polisa osiguranja broj 470000045496 od 06.11.2020.  godine Akcionarskog drustva ya osiguranje „ Triglav osiguranje A. D.O. Beograd“, , u visini od 350.000 eura

Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod

Nacoinalne asocijacije PU “ YUTA” , 011 3228 686, 011 3228 687 , pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA , Beograd, ul. Kondina br. 14 , ili na mail:garancijaputovanja@yuta.rs.

Osoba zadužena za prijem reklamacija je Boris Eremic tel. 021 522 528 E-mail: b.eremic@kompasnovisad.com

KURSNA LISTA