Postovani putnici i subagenti,

nazalost Kompas tourism&travel je u procesu stecaja pa Vase uplate mozete refundirati samo aktivacijom Garancije putovanja kod osiguravajucih kuća Milenijum I Triglav.

Za ugovore skopljene do 31.12.2019. dokumentacija se podnosi Milenijum osiguranju a od 01.01.2020. Triglav osiguranju.

Potrebna dokumentacija za Milenujum se nalazi na linku
https://mios.rs/mediaDownload/download/obrasciOsiguranjeImovine/Zahtev%20iz%20osnova%20o
siguranja%20od%20odgovornosti%20i%20insolventnosti%20turisti%C4%8Dkih%20agencija.pdf

Potrebna dokumetacjia za Triglav osiguranje je :
U postupku po zahtevu za naknadu štete po polisi osiguranja organizatora putovanja za slučaj insolventnosti br. 4700000040570, i utvrđivanje ugovorene obaveze, potrebna nam je sledeća dokumentacije:
 
1. Dokaz o insolventosti organizatora putovanja-turističke agencije (Rešenje nadležnog Privrednog suda o otvaranju stečajnog postupka turističke agencije ili Potvrda Narodne banke Srbije o insolventnosti turističke agencije ili Zapisnik/drugi akt turističkog inspektora o
insolventnosti turističke agencije ili druga potvrda nadležnog državnog organa kojom se konstatuje insolventnost organizatora putovanja/turističke agencije);
2. Potvrda turističke agencije o garanciji putovanja koja sadrži sledeće podatke: broj izdate garancije putovanja, datum izdavanja garancije, ime i prezime putnika, prodajnu cenu turističkog putovanja, mesto datum i vreme početka i završetka turističkog putovanja, odredište putovanja i period boravka sa datumima
3. Program putovanja;
4. Opšti uslovi putovanja;
5. Pismeni ugovor o putovanju-Turistički aranžman;
6. Potvrda turističke agencije da je putnik platio ukupnu ili deo cene putovanja;
7. Originalne račune na ime putnika sa potvrdom da su računi plaćeni i sa detaljnom specifikacijom računa;
8. Pismena izjava putnika o okolnostima pod kojim je nastala šteta i visina nastale štete;
9. Instrukcija za plaćanje štete
10. Ugovor između posrednika turističke agencije i Kompas toursa ( ukoliko je u pitanju sub agencija )

11. Dokaz o transferu novčanih sredstava u vezi predmetnog aranžmana od subagenta ka našem osiguraniku Kompas toursu (ukoliko je u pitanju sub agencija ) Resenje o stecaju, svi programi i uslovi putovanja se nalaze na nasem sajtu pod stavkom za subagente.

Kompas tourism&travel